Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Welke persoonsgegevens verwerkt Van de Weerd Vertalingen?

Van de Weerd Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Waarom verzamelt en verwerkt Van de Weerd Vertalingen persoonsgegevens?

Van de Weerd Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens

  • in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht
  • voor het afhandelen van betalingen in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht

Hoe lang bewaart Van de Weerd Vertalingen persoonsgegevens?

Van de Weerd Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en het afhandelen van betalingen in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Weerd Vertalingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van de Weerd Vertalingen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van de Weerd Vertalingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Weerd Vertalingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Van de Weerd Vertalingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Van de Weerd Vertalingen bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Van de Weerd Vertalingen uw persoonsgegevens?

Van de Weerd Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (zoals beveiligingssoftware) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met vandeweerdvertalingen@gmail.com.

Wijzigen Privacyverklaring

Van de Weerd Vertalingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens Van de Weerd Vertalingen

Post-/vestigingsadres: Het Hoefje 41, 6741 SH Lunteren

Inschrijvingsnummer KvK: 64906515

Telefoon: 0318-701248

E-mail: vandeweerdvertalingen@gmail.com